SA YON KONSOMATE KI KONSYAN DWE KONNEN SOU ZAFE TERAPI

Pou moman sa gen anpil sòt de terapi ki ap ofri sou mache a. Pou yon konsomatè ka proteje epi jwenn pi bon sèvis, li dwe konnen pou l ka chwazi sa ki bon pou li a.

Anpil moun pase yon pil tan ap chèche yon bon dantis pande ke lè pou yo ta chwazi yon terapet yon pa pran sa an konsiderasyon. Si ou ale kay yon dantis epi ou wè dan w ap pi mal ou ap fè yon jan pou w kite doktè sa, men gen moun malgre yo ap swiv yon terapet pou plizyè ane epi yo pa jwenn soulajman yo rete ladan.

Men kèk konsèy pou chwazi yon bon terapet epi jwi de yon bon terapi:

  • Konn kilè pou kòmanse. Si ou gen yon pwoblèm ki pèsistan epi ou pa konn kòman pou rezoud li, pwoblèm sa fè moun sa pa janm ka alèz, oubyen li gen plis ke 6 mwa, petèt li ka tan pou moun sa fè yo ede l.
  • Bay tèt ou yon objektif. Bat pou konn kisa ou ap atann de terapet la,epi di li sa. Eske se yon pwoblèm ki afekte relasyon avèk lavi yon moun ? Eske objektif yo reyalis ? Paske se pa tout terapi ki ka bay yon solisyon, genyen ki la pou ede wè santiman w epi konnen plis opsyon ki ka genyen pou yon sitiyasyon. Lè ou konnen kisa ou ap atann de yon terapi ou ka mwens desi, konsa tou sa ap pèmèt ou depi nan kòmansman konnen ki sòt de terapet ou ka bezwen.
  • Chwazi yon bon terapet. Yon moun dwe genyen yon diplòm inivèsitè epi resevwa yon bon fòmasyon poul ka vin sikològ, yon sikyat,yon sikoanalis,oubyen yon travayè sosyal ki otorize pou l travay. Ou ka ale nan yon inivèsite ki bay sikoloji pou yo ka refere w yon sikològ oubyen konnen yon etidyan ki fini ki nan etap pou pèfeksyone l nan etid li.
  • Chwazi yon terapi. Jan nou te dil la tout terapi pa menm,yo chak la pou yon ka, paske ou pa oblije ap swiv 4 lane terapi sikodinamik* pou yon kriz panik ou genyen, paske jeneralman kriz sa ka trete nan kelke seyans terapi relasyone avèk konpòtman*. Paske se sa ki rekòmande pou si ta genyen yon pwoblèm  ki gen rapò ak emosyon, depresyon, anksyete, oubyen pwoblèm sante ki kwonik. Men konsa tou si se yon moun ki jis bezwen pou pale de pwoblèm lavi li, yon moun ki ka tande avèk tout sajès, yon terapi spesifik pa enpòtan nan ka sa.
  • Negosye yon pri. Kantite ou ap peye a pa detèmine ekspètiz yon moun oubyen terapi a. kòm yon konsomatè ka toujou debat yon pri ki ap bon pou li. Si gen asirans epi li ka kouvri pou swen sikolojik, li ka yon opsyon.
  • Deside kilè pou kanpe sou trètman. Si ap swiv yon terapi ki limite pa egzanp yon 6 a 12 seyans, li bon pou ta swiv tout. Men tout fwa yon moun ta ap swiv yon terapi ki san limite pi tan ap pase san okenn solisyon oubyen moun sa santi l byen li ka kanpe sou terapi a.

Boutofen , si yon moun te mete efò l avèk tan l pou l travay byen avèk yon terapet  nòmalman fòk nou atann nou ak yon ti chanjman, malgre  sa depann de konsomatè a tankou terapet la.

Men pa janm atann a yon gerizon sibit oubyen yon mirak. Pou yon terapi mache fòk moun nan motive, pèseveran, li prèt poul chanje epi fè fas a  verite a menmsi sa ta fèl mal oubyen choke li.

 

Enfòmasyon sa yo soti nan: Introduction à la psychologie Les grands thèmes.

 

 

Facebook Comments