Fanmi

KÒMAN POU W AJI ANFAS DEZOBEYISANS TIMOUN PITI
Atik, Fanmi, Jeneral, Lavi

KÒMAN POU W AJI ANFAS DEZOBEYISANS TIMOUN PITI

Timoun ki dezobeyisan yo gen yon tanperaman nou konn di ki fò, yo chèche konfwontman, yo difisil, epi yo vle gen atansyon tout moun. Timoun sa yo konn rive kenbe atitid sa; pafwa akoz paran yo pa mete lòd, ak pèseverans timoun yo. Ann gade kèk aksyon ke w ka poze antan ke paran: Eseye rete poze, pa fache epi mete tèt ou an plas. Yo ap teste règleman yo. Yo vle konnen jik ki kote yo ka ale. Si ou pèdi san ou, ou antre nan yon batay ak yo yap vini pote mwens atansyon a ou. Pran an kont laj la ak etap timoun nan ye a. Mete limit klè, ki kout ak bon jan règleman. Mete klè sa yo ka fè ak sa yo pa ka fè.Bay egzanp. Si nou fikse estanda, nou dwe swiv yo tou. Nou dwe konsistan avèk nòm nou mete yo. Timoun yo aprann plis nan egzanp yo wè pase nan sa yo pase yo lòd. Si ou di yo ke yo...
LAVI SIKOSOSYAL AK FAMILYAL TIMOUN SOUD
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Sante

LAVI SIKOSOSYAL AK FAMILYAL TIMOUN SOUD

LAVI SIKOSOSYAL AK FAMILYAL TIMOUN SOUD Depi plizyè deseni, yo te toujou ap kesyone sou sa ki gen awè ak pwoblèm tande a. Britsoukou yo rayi li, renmen wè l, pouse do li, mete l sou kote oubyen adore li. Moun soud yo ap eseye atire atansyon. Gras ak laprès, pwoblèm tande a se yon sijè ki kòmanse ap pale kote anpil moun kòmanse aprann sou sa. Malgre tout deba sou fenomèn sosyal sa, moun ki pa soud sa vle di moun ki tande yo, pa janm chèche konnen kouman lavi yon moun ki soud espesyalman yon paran ki fè yon timoun ki gen pwoblèm tande konprann devlopman fizik ak sikolojik timoun sa a k ap grandi. Yo defini nosyon Fanmi an kòm yon gwoup ki gen ‘paran ak timoun’ ki chita nan yon estrikti sosyal byen espesifik. Sikopedagòg LAFON Robert defini nosyon ‘Fanmi’ an de fason: yon gwoup sikososy...
LANMOU OUBYEN PARAZIT EMOSYONÈL?
Atik, Fanmi, Jeneral, Lavi

LANMOU OUBYEN PARAZIT EMOSYONÈL?

Jodi a mwen vle louvri on ti lodyans sou zafè relasyon koup. Lè nou nan premye etap relasyon an, kote mesye a ap file ti fi an, yo chèche enspirasyon tout kote, pou yo ka jwenn pawòl pou yo bay ti fanm sila. Nan moman sa gason an tande anpil ti mizik swa, li liv pwezi, tounen powèt epi a la fen yo pral gen jan de ti pawòl konsa, ou byen ki preske sanble ak egzanp sa yo m pral mete la. Le pli souvan ou konn tande ti mesaj tankou: ” Vi m pa gen sans san ou.’’ (more…)
KONFLI ANT PARAN AK ADOLESAN : KOMAN POU LIMITE DEGA YO ?
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

KONFLI ANT PARAN AK ADOLESAN : KOMAN POU LIMITE DEGA YO ?

Konfli se yon sitiyasyon nou paka twò evite, depi gen relasyon ant moun li ap la. Men konfli kèk fwa se yon bon bagay li ye : li ka pèmèt ou eksprime emosyon w epi li ka yon okazyon pou w komanse yon dyalòg. Men toutfwa konfli ant adolesan avèk paran yo, malgre li gen benefis, li se yon sitiyasyon ki ka penib. Adolesan yo lè yo nan stad sa yo dejà santi ke yo gen yon kapasite entèlektyèl ki devlope, yo santi ke yo gen yon bezwen pou egzèse kapasite sa, fason pou yo egzèse l se nan opoze yo a sa paran yo di. Epi paran yo menm ki konnen yo gen konpetans yo vle timoun yo soumèt yo anba pisans yo. Gen kat(4) prensip pou limite sitiyasyon ki ka mennen a konfli. Prensip sa yo yon adolesan ka swiv yo, men inisyativ pou iltilize l la dwe soti kote paran yo. Paske nòmalman se paran ki pou ba...
SA POU NOU KONNEN DE DEPRESYON (CHYEN NWA)
Fanmi, Lavi, Sante

SA POU NOU KONNEN DE DEPRESYON (CHYEN NWA)

Anpil nan nou konn tande pale de depresyon, anpil nan nou nan yon konvèsasyon konn mansyone depresyon, petèt nou byen itilize mo a, petèt nou konn menm arive mal itilize l’ , jodia ann fè yon ti koze poun ka konnen plis de li. Òganizasyon mondyal sante defini depresyon tankou “yon twoub mantal (more…)
ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN

Depi plizyè deseni, deba sou sa ki gen awè avèk lekòl pran plizyè plas nan desizyon, nan prezan ak avni sosyete nou. Deba sa yo fèt nan tout nivo, tout kote (espas akademik , espas politik sitou nan epas mediatik yo). Kote yo ensiste anpil sou edikasyon kòm sèl grenn pyon sosyete nou an. Deba sa yo ki ap vire tout won sou zafè lekòl, chita sou yon kesyon fondamental. (more…)
MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?
Fanmi, Lavi, Sante

MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?

Relasyon kote gen yon moun deprime yo nèf fwa plis gen chans pou fini nan divòs. Men se pa toujou yon mari oubyen madanm ki deprime; Pafwa li se yon timoun oswa yon lòt manm nan fanmi an. Nan atik sa , sepandan, nou pral konsantre sou yon patnè ki deprime. Pifò moun dakò ke relasyon an ta dwe 50/50. Nou tout konnen ke sa a se yon ideyal. (more…)
KOUT JE SOU KRIZ IDANTITE GRANMOUN
Atik, Fanmi, Lavi, Sante

KOUT JE SOU KRIZ IDANTITE GRANMOUN

Kisa kriz idantite kay granmoun nan ye? Tèm kriz idantite se sikològsosyal Erik Erickson (1972) ki defini li konsa : « se enkapasite yon moun genyen pou li gen pwòp idantite pa li ». Erik Erickson divize kriz idantite a an 8 stad, ki se fason kriz sila ka devlope nan vi moun. Men nou pap site tout stad yo. Si pi souvan chèchè yo plis pale de kriz adolesans, men kriz idantite a pa Sèlman fikse sou peryòd vi adolesans lan. (more…)
8 KARAKTERISTIK MOUN KI IMATI EMOSYONÈLMAN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

8 KARAKTERISTIK MOUN KI IMATI EMOSYONÈLMAN

Moun ki imati emosyonèlman fòme pati de yon ti gwoup nan popilasyon an, menmsi yo rive nan granmoun,yo toujou rete ak menm kondwit ki melanje, yo aji san reflechi,yo pa bay lòt moun regle anyen pou yo. Karakteristik sa yo se pwòp a jan timoun panse akoz ke yo manke devlope sistèm nève yo, yo pako ka panse a gwo mo tankou ‘’ kominote’’ oubyen ‘’avni’’. (more…)