Tag: RELASYON

LANMOU OUBYEN PARAZIT EMOSYONÈL?
Atik, Fanmi, Jeneral, Lavi

LANMOU OUBYEN PARAZIT EMOSYONÈL?

Jodi a mwen vle louvri on ti lodyans sou zafè relasyon koup. Lè nou nan premye etap relasyon an, kote mesye a ap file ti fi an, yo chèche enspirasyon tout kote, pou yo ka jwenn pawòl pou yo bay ti fanm sila. Nan moman sa gason an tande anpil ti mizik  swa, li liv pwezi, tounen powèt epi a la fen  yo pral gen jan de ti pawòl konsa, ou byen ki preske sanble ak egzanp sa yo m pral mete la. Le pli souvan ou konn tande ti mesaj  tankou: ” Vi m pa gen sans san ou.’’ (more…)
SA YON KONSOMATE KI KONSYAN DWE KONNEN SOU ZAFE TERAPI
Atik, Edikasyon, Jeneral, Lavi, Sante

SA YON KONSOMATE KI KONSYAN DWE KONNEN SOU ZAFE TERAPI

Pou moman sa gen anpil sòt de terapi ki ap ofri sou mache a. Pou yon konsomatè ka proteje epi jwenn pi bon sèvis, li dwe konnen pou l ka chwazi sa ki bon pou li a.Anpil moun pase yon pil tan ap chèche yon bon dantis pande ke lè pou yo ta chwazi yon terapet yon pa pran sa an konsiderasyon. Si ou ale kay yon dantis epi ou wè dan w ap pi mal ou ap fè yon jan pou w kite doktè sa, men gen moun malgre yo ap swiv yon terapet pou plizyè ane epi yo pa jwenn soulajman yo rete ladan.Men kèk konsèy pou chwazi yon bon terapet epi jwi de yon bon terapi:Konn kilè pou kòmanse. Si ou gen yon pwoblèm ki pèsistan epi ou pa konn kòman pou rezoud li, pwoblèm sa fè moun sa pa janm ka alèz, oubyen li gen plis ke 6 mwa, petèt li ka tan pou moun sa fè yo ede l. Bay tèt ou yon objektif. Bat pou kon...
TAKSAJ, YON MODÈL AGRESIVITE KI KOURAN LAKAY TIMOUN YO
Edikasyon

TAKSAJ, YON MODÈL AGRESIVITE KI KOURAN LAKAY TIMOUN YO

Nan sikoloji, sikanaliz ak sikoloji sosyal, agresivite  vle di tout tandans  yon moun genyen pou fè yon lòt moun oubyen yon lòt gwoup moun mechanste .Konpòtman agresif yo vini sou plizyè fòm men se vyolans fizik la ki pi remakab. Nou jwenn agresivite a nan mo ki blesan yo, nan vye blag yo, li kache kò li tou dèyè move konpòtman ajan sosyal yo ka genyen pandan y ap egzèse otorite yo. (more…)
ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN

Depi plizyè deseni, deba sou sa ki gen awè avèk lekòl pran plizyè plas nan desizyon, nan prezan ak avni sosyete nou. Deba sa yo fèt nan tout nivo, tout kote (espas akademik , espas politik sitou nan epas mediatik yo). Kote yo ensiste anpil sou edikasyon kòm sèl grenn pyon sosyete nou an. Deba sa yo ki ap vire tout won sou zafè lekòl, chita sou yon kesyon fondamental. (more…)
MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?
Fanmi, Lavi, Sante

MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?

Relasyon kote gen yon moun deprime yo nèf fwa plis gen chans pou fini nan divòs. Men se pa toujou yon mari oubyen madanm ki deprime; Pafwa li se yon timoun oswa yon lòt manm nan fanmi an. Nan atik sa , sepandan, nou pral konsantre sou yon patnè ki deprime. Pifò moun dakò ke relasyon an ta dwe 50/50. Nou tout konnen ke sa a se yon ideyal. (more…)
PLANIFYE FANMI W
Atik, Fanmi, Sante, Siperasyon Pèsonèl

PLANIFYE FANMI W

Planifye yon fanmi vle di itilize mwayen pou w' genyen timoun paske ou vle genyen l san ke se pa yon obligasyon. Objektif la se chwazi moman ou vle a.Pou rezon sa nap ba ou kèk enfòmasyon sou sijè sa.Yon etid kite fèt an Ongri, Swèd epi Etazini montre ke timoun ki fèt nan entèval 2 zan ogmante de 5% a 10% risk pou timoun yo fèt avèk ti pwa, prematire oubyen mouri (Miller, 1991). An plis de sa lè yon timoun ap fèt moman sa se bèl bagay, si ou pat prepare pou li, li ap difisil pou w' adaptew a timoun sa antan ke paran.(more…)