Tag: medikaman

TOUT MOUN KA SOUFRI YON TWOUB MANTAL
Atik, Jeneral, Lavi, Sante

TOUT MOUN KA SOUFRI YON TWOUB MANTAL

Daprè Òganizasyon Mondyal Lasante, maladi se yon chanjman oubyen yon eka ki genyen nan sa ki gen pou wè ak eta fizyolojik nan yonn oubyen plizyè pati nan kò a kote evolisyon li plizoumwen previzib. Se nan sentom ak siy karakteristik yo ou dekouvri manifestasyon li. Nan tout sosyete yo sante ak maladi se eleman diskou, alò maladi tankou tout evènman nan egzistans moun mande yon eksplikasyon, fòk yo ba li yon sans (Dominique Lecourt, 2004). Maladi lèzom soufri yo divize an de (2) gwoup. Gwoup maladi fizik ki pran nesans nan kò ak gwoup maladi mantal ki pran nesans nan lespri. Men maladi mantal yo jounen jodi a se twazyèm maladi ki pi frekan nan lemond. Yo frape tout moun, kèlkeswa laj ou, sèks ou, estati sosyal ou, nivo entèlektyèl ou ak mwayen ekonomik ou. Sèlman yo ka wè li diferan...
SA YON KONSOMATE KI KONSYAN DWE KONNEN SOU ZAFE TERAPI
Atik, Edikasyon, Jeneral, Lavi, Sante

SA YON KONSOMATE KI KONSYAN DWE KONNEN SOU ZAFE TERAPI

Pou moman sa gen anpil sòt de terapi ki ap ofri sou mache a. Pou yon konsomatè ka proteje epi jwenn pi bon sèvis, li dwe konnen pou l ka chwazi sa ki bon pou li a.Anpil moun pase yon pil tan ap chèche yon bon dantis pande ke lè pou yo ta chwazi yon terapet yon pa pran sa an konsiderasyon. Si ou ale kay yon dantis epi ou wè dan w ap pi mal ou ap fè yon jan pou w kite doktè sa, men gen moun malgre yo ap swiv yon terapet pou plizyè ane epi yo pa jwenn soulajman yo rete ladan.Men kèk konsèy pou chwazi yon bon terapet epi jwi de yon bon terapi:Konn kilè pou kòmanse. Si ou gen yon pwoblèm ki pèsistan epi ou pa konn kòman pou rezoud li, pwoblèm sa fè moun sa pa janm ka alèz, oubyen li gen plis ke 6 mwa, petèt li ka tan pou moun sa fè yo ede l. Bay tèt ou yon objektif. Bat pou kon...
BIYOLOJIK OUBYEN SENBOLIK,SANTE AK MALADI RETE AVAN TOU DE FENOMÈN SOSYAL.
Atik, Sante

BIYOLOJIK OUBYEN SENBOLIK,SANTE AK MALADI RETE AVAN TOU DE FENOMÈN SOSYAL.

Sante ak maladi se de konsèp ki varye selon plizyè faktè,prensipalman,faktè kiltirèl la se youn nan faktè ki fè plis enpak nan lavi moun paske dimansyon kiltirèl la rantre tout kote epi li nan tout domèn.Nan sosyete nou an,nou toujou tande y’ap di : sante se zàm,kilti se richès paske sante se youn nan zouti ki pèmèt yon moun fè kilti li sonnen byen fò nan zòrèy lòt moun. (more…)
MWEN ADIKTE? (DEZYÈM PATI)
Atik, Edikasyon

MWEN ADIKTE? (DEZYÈM PATI)

Jan nou te pale nan premye atik la adiksyon se kondisyon ke yon moun jwenn li ke li ap pran sistans tanko alkòl,kokayin(se la yo pale de adiksyona dròg) oubyen lè yon moun antre nan yon aktivite pa egzanp jwèt aza, seks, achte (lè say o pale de adiksyon a yon konpòteman) aktivite sa yo oubyen sibstans sa yo ba moun sa plezi e sa vin tounen yon abitid lakay moun sa, kote li vin paka viv san li. (more…)