KARAKTERISTIK YON MOUN GENYEN KI KA FÈ LÒT MOUN ENTIMIDE

Ke moun nan vlel oubyen li pata vle sa, gen karakteristik yon moun genyen lakay li ki fè li ka entimide lòt moun, epi sa ka koze li rale moun sou li, oswa moun plis respekte l, oubyen dekole moun sou li tou paske lòt moun pè endividi sa.
Kòm definisyon entimide snou genyen se «lè ou santi ou pè, menase oswa estrese. »

Yon moun ka gentan monte nan tèt ou aprè ou fin li definisyon an, oubyen ou panse ou se yon moun konsa. Ann wè sèt (7) nan karakteristik sa yo :
1- Moun sa ka li ou fasil
Kapasite entwisyon moun sa fò, epi li fòme enpresyon egzat sou lòt moun nan moman menm li rankontre yo,li pa pè di w sa w ap fè ki mal, epi lap mete w nan plas ou yon ti moman.

2- Li pa nan pase wout pa bwa
Se moun nou konn di ke yo dirèk yo,epi onèt. Moun ki pa nan kache ni pase plizyè chimen pou rive nan yon konvèsasyon, moun sa si li gen pou l ba w yon nouvèl li pap nan bay ti blag avan lap di w li dirèk.

3- Li pa swiv foul
Moun sila pa konfòme l ak sa lòt moun di epi swiv foul la, li konn valè li ak sa li ap defann. Li endepandan, li gen yon bon opinyon de li. Moun ki gen opinyon negatif de tèt yo ap santi yo entimide pa moun sa.

4- Li pap asepte ekskiz nan men lòt moun e li pap bay ekskiz
Lè moun sa bay tèt li yon objektif li bat pou l akonpli l, li pa asepte moun ki pareze oubyen moun kap kite tout bagay pou lòt lè(sa nou rele prokrastinasyon an).
Menm si moun sa ta yon bon moun, gen moun ki ap toujou wè li di sa ki ka fè li entimide lòt moun.

5- Li pa anvye
Nenpòt sa lòt moun ta genyen moun sa pap santi li deranje oubyen anvi genyen l tou pa jalouzi, yo pa enpresyone pa lajan oubyen stati lòt moun.

6- Toujou ap chèche nouvo opòtinite

Anpil moun renemn rete kote yo alèz ounyen abitye, men se pa toutan se yon bon taktik sa ye.
Men moun ki souvan entimide lòt pa fason yo ye pap rete yon sèl kote sitou si l pap jwenn yo bon rezilta, li toujou ap chèche nouvo opòtinite pou l avanse, karakteristik sa ka entimide yon lòt moun ki panse plas li se yon sèl kote li ye obyen yon moun ki pap pran chans.

7- Pa tolere moun ki pa gen sans komen
Atitid ak kapasite panse kritik moun sa ouvri anpil, moun ki manke gen sans komen ka nève l. Malgre nan sitiyasyon konsa li ap prefere anplwaye politès li ak pasyans li anvè moun sa.

Aprè pwen sa yo nou ka wè pou kisa nou di endividi sa yo gen pèsonalite ki ka entimide lòt, ki ka fè pèsonn pa vle zanmi yo, men si w aprann konnen moun sa wap wè se yon moun ki onèt, entèlijan, brav epi ki vo lapèn pou w zanmil.

Butofen pèsonn pata sipoze santi li menase pa yon lòt akoz fason li ye, oubyen santi li menase paske lòt la diferan de li, se yon sitiyasyon ki fè yon moun vilnerab lè li pè, e pèsonn lòt moun pa sipoze leve sansasyon sa lakay yon lòt. Si w ta rive nan sitiyasyon ou santi w ta entimide devan yon moun konsa sonje nou tout diferan nou tout gen kapasite nou, nou tout se moun.

Enspirasyon atik sa soti nan “Curriousmindmagazine”.Facebook Comments