Tag: granmoun

KONFLI ANT PARAN AK ADOLESAN : KOMAN POU LIMITE DEGA YO ?
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

KONFLI ANT PARAN AK ADOLESAN : KOMAN POU LIMITE DEGA YO ?

Konfli se yon sitiyasyon nou paka twò evite, depi gen relasyon ant moun li ap la. Men konfli kèk fwa se yon bon bagay li ye : li ka pèmèt ou eksprime emosyon w epi li ka yon okazyon pou w komanse yon dyalòg.Men toutfwa konfli ant adolesan avèk paran yo, malgre li gen benefis, li se yon sitiyasyon ki ka penib. Adolesan yo lè yo nan stad sa yo dejà santi ke yo gen yon kapasite entèlektyèl ki devlope, yo  santi ke yo gen yon bezwen pou egzèse kapasite sa, fason pou yo egzèse l se nan opoze yo a sa paran yo di. Epi paran yo menm ki konnen yo gen konpetans yo vle timoun yo soumèt yo anba pisans yo.Gen kat(4) prensip pou limite sitiyasyon ki ka mennen a konfli. Prensip sa yo yon adolesan ka swiv yo, men inisyativ pou iltilize l la dwe soti kote paran yo. Paske nòmalman se paran ki pou ba...
TAKSAJ, YON MODÈL AGRESIVITE KI KOURAN LAKAY TIMOUN YO
Edikasyon

TAKSAJ, YON MODÈL AGRESIVITE KI KOURAN LAKAY TIMOUN YO

Nan sikoloji, sikanaliz ak sikoloji sosyal, agresivite  vle di tout tandans  yon moun genyen pou fè yon lòt moun oubyen yon lòt gwoup moun mechanste .Konpòtman agresif yo vini sou plizyè fòm men se vyolans fizik la ki pi remakab. Nou jwenn agresivite a nan mo ki blesan yo, nan vye blag yo, li kache kò li tou dèyè move konpòtman ajan sosyal yo ka genyen pandan y ap egzèse otorite yo. (more…)
ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN

Depi plizyè deseni, deba sou sa ki gen awè avèk lekòl pran plizyè plas nan desizyon, nan prezan ak avni sosyete nou. Deba sa yo fèt nan tout nivo, tout kote (espas akademik , espas politik sitou nan epas mediatik yo). Kote yo ensiste anpil sou edikasyon kòm sèl grenn pyon sosyete nou an. Deba sa yo ki ap vire tout won sou zafè lekòl, chita sou yon kesyon fondamental. (more…)
KOUT JE SOU KRIZ IDANTITE GRANMOUN
Atik, Fanmi, Lavi, Sante

KOUT JE SOU KRIZ IDANTITE GRANMOUN

Kisa kriz idantite kay granmoun nan ye? Tèm kriz idantite se sikològsosyal Erik Erickson (1972) ki defini li konsa : « se enkapasite yon moun genyen pou li gen pwòp idantite pa li ». Erik Erickson divize kriz idantite a an 8 stad, ki se fason kriz sila ka devlope nan vi moun. Men nou pap site tout stad yo. Si pi souvan chèchè yo plis pale de kriz adolesans, men kriz idantite a pa Sèlman fikse sou peryòd vi adolesans lan.(more…)
PLANIFYE FANMI W
Atik, Fanmi, Sante, Siperasyon Pèsonèl

PLANIFYE FANMI W

Planifye yon fanmi vle di itilize mwayen pou w' genyen timoun paske ou vle genyen l san ke se pa yon obligasyon. Objektif la se chwazi moman ou vle a.Pou rezon sa nap ba ou kèk enfòmasyon sou sijè sa.Yon etid kite fèt an Ongri, Swèd epi Etazini montre ke timoun ki fèt nan entèval 2 zan ogmante de 5% a 10% risk pou timoun yo fèt avèk ti pwa, prematire oubyen mouri (Miller, 1991). An plis de sa lè yon timoun ap fèt moman sa se bèl bagay, si ou pat prepare pou li, li ap difisil pou w' adaptew a timoun sa antan ke paran.(more…)