Atik

MWEN ADIKTE? (DEZYÈM PATI)
Atik, Edikasyon

MWEN ADIKTE? (DEZYÈM PATI)

Jan nou te pale nan premye atik la adiksyon se kondisyon ke yon moun jwenn li ke li ap pran sistans tanko alkòl,kokayin(se la yo pale de adiksyona dròg) oubyen lè yon moun antre nan yon aktivite pa egzanp jwèt aza, seks, achte (lè say o pale de adiksyon a yon konpòteman) aktivite sa yo oubyen sibstans sa yo ba moun sa plezi e sa vin tounen yon abitid lakay moun sa, kote li vin paka viv san li. (more…)
MWEN ADIKTE? (PREMYE PATI)
Atik, Edikasyon

MWEN ADIKTE? (PREMYE PATI)

Lè nou wè mo sa petèt nou panse ak dròg ak alkòl sèlman, men adiksyon malerezman pa rete sèlman sou de sibstans sa yo. Adiksyon an nou ka definil tankou yon aksyon abityèl yon moun konn fè, yon sibstans li konn pran oubyen yon aktivite ke moun sa pa panse, e ke bagay sa ka fini a ba li pwoblèm pi devan, li ka pwoblèm sante, pwoblèm ak sosyete a, pwoblèm finansye oubyen pwoblem mantal. (more…)
DIFÈRANS ANT FANM AK GASON NAN PLIZYÈ ASPÈ
Atik, Fanmi, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

DIFÈRANS ANT FANM AK GASON NAN PLIZYÈ ASPÈ

Map komanse ti pale sa avèk grenn kestyon sa pou medam yo. Konbyen fwa ou konprann ke gason yo pa konprann santiman w’ vrèman ? Diferans ant fanm e gason fè anpil moun panse jiska yo ekri sou sa, san panse a difèrans nan fisik, biolojik, eske gen difèrans sikolojik la,oubyen difèrans nan sèvò a? (more…)
JWÈT SE JWÈT, KROCHÈT PA LADAN ( BULLYING, ENTIMIDASYON)
Edikasyon, Fanmi, Lavi

JWÈT SE JWÈT, KROCHÈT PA LADAN ( BULLYING, ENTIMIDASYON)

Bullying se yon mo anglè ke yo itilize pou yo ka dekri yon konpòteman de move je, ladan ou wè vye tapaj, pran plezi sou yon lòt, vye pawòl ki blesan, ignore yon mounn, atak fisik e psikolojik, abi, entimidasyon. Zak sa yo ka poze pa yon moun oubyen yon gwoup sou yon moun ki parèt fèb. (more…)
VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (DEZYÈM PATI)
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi

VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (DEZYÈM PATI)

Leonore Walker eksplike nou sik vyolans lan yon fason, daprè li posesis maltrete moun nan gen yon jan li evolye. Li di premye faz yo se sa yo: Faz akimilasyon e ogmantasyon tansyon: Kòmansman faz sa vreman itil e lap ogmante dezantan. agresè a komanse bay kèk konpòtman vyolan, li di vye pawol ki ka blese moun nan, li mete kèk kontwol sou rantre e soti moun nan. (more…)
POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?
Atik, Jeneral, Lavi

POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?

Chak ane ki kòmanse se souvan pi bon moman pou anpil moun chanje yon lòt paj nan vi yo. Sa lakoz anpil moun pran rezolisyon pou nouvo ane a. Men poukisa yon pakèt moun pa rive kenbe objektif sa yo ?Nan yon atik syantifik, Ray Williams montre chèchè yo egzamine pousantaj reyisit rezolisyon moun yo konsa: de (2) premye semèn yo sa ap mache byen men nan fevriye moun yo tounen dèyè. Epi lòt desanm, pi fò nan moun sa yo tounen kote yo te tanmen an, pafwa pi dèyè ke kote yo te kòmanse a. Poukisa anpil moun pa rive kenbe rezolisyon sa yo?Èske se fèblès osinon parès ki kouvri yo? Pi devan li di: Daprè chèchè John Norcross ak kòlèg li yo ki te pibliye rezilta yo nan Journal of clinical psychology, anviwon 50% nan popilasyon an pran rezolisyon chak kòmansman ane. Pami sak pi bon yo se ...
SIKOLOJI PROFESYONÈL
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

SIKOLOJI PROFESYONÈL

Jodia nou pral pale de sikoloji aplike oubyen sikoloji profesyonèl la. Kisa li ye? Sikoloji profesyonèl la li genyen pou li bay solisyon a pwoblèm nou e ede nou a bay bon randman de nou menm. Pati ki pi koni de sikoloji profesyonèl la yo se: (more…)
KISA KI SIKOLOJI A?
Atik, Edikasyon

KISA KI SIKOLOJI A?

Petèt nou toujou ap tande moun kap pale de sikoloji oubyen pwoblèm sikolojik. Nou ka plizoumwen di nou gen ide de li, ou pa. Men èske se yon bagay ki enpotan? Kisa li fè pou nou? Jodia an nou fè yon ti chita pou nou konprann byen kisa ki sikoloji a e kote li soti. (more…)