VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (DEZYÈM PATI)
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi

VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (DEZYÈM PATI)

Leonore Walker eksplike nou sik vyolans lan yon fason, daprè li posesis maltrete moun nan gen yon jan li evolye. Li di premye faz yo se sa yo: Faz akimilasyon e ogmantasyon tansyon: Kòmansman faz sa vreman itil e lap ogmante dezantan. agresè a komanse bay kèk konpòtman vyolan, li di vye pawol ki ka blese moun nan, li mete kèk kontwol sou rantre e soti moun nan. (more…)
VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (PREMYE PATI)
Jeneral

VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (PREMYE PATI)

Lè nap panse a sa ki rele vyolans lan tankou yon bagay ki ka fèt lakay, nan mitan kat mi ki ta sipoze bay sekirite e menmen la pè avek amoni, bay tèt fe mal, yon mal ke pèsonn paka dekri, sa baw anvi fèmen je, vire tèt ou epi chanje tèm. Men se yon bagay nou paka nye, paske li egziste. Vyolans nan kay se yon bagay ki la, e li pote gwo konsekans a moun ki viktim li an, a moun ki komèt li a, ak fanmi li e menm sosyete a. (more…)
POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?
Atik, Jeneral, Lavi

POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?

Chak ane ki kòmanse se souvan pi bon moman pou anpil moun chanje yon lòt paj nan vi yo. Sa lakoz anpil moun pran rezolisyon pou nouvo ane a. Men poukisa yon pakèt moun pa rive kenbe objektif sa yo ?Nan yon atik syantifik, Ray Williams montre chèchè yo egzamine pousantaj reyisit rezolisyon moun yo konsa: de (2) premye semèn yo sa ap mache byen men nan fevriye moun yo tounen dèyè. Epi lòt desanm, pi fò nan moun sa yo tounen kote yo te tanmen an, pafwa pi dèyè ke kote yo te kòmanse a. Poukisa anpil moun pa rive kenbe rezolisyon sa yo?Èske se fèblès osinon parès ki kouvri yo? Pi devan li di: Daprè chèchè John Norcross ak kòlèg li yo ki te pibliye rezilta yo nan Journal of clinical psychology, anviwon 50% nan popilasyon an pran rezolisyon chak kòmansman ane. Pami sak pi bon yo se ...
SIKOLOJI PROFESYONÈL
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

SIKOLOJI PROFESYONÈL

Jodia nou pral pale de sikoloji aplike oubyen sikoloji profesyonèl la. Kisa li ye? Sikoloji profesyonèl la li genyen pou li bay solisyon a pwoblèm nou e ede nou a bay bon randman de nou menm. Pati ki pi koni de sikoloji profesyonèl la yo se: (more…)
KISA KI SIKOLOJI A?
Atik, Edikasyon

KISA KI SIKOLOJI A?

Petèt nou toujou ap tande moun kap pale de sikoloji oubyen pwoblèm sikolojik. Nou ka plizoumwen di nou gen ide de li, ou pa. Men èske se yon bagay ki enpotan? Kisa li fè pou nou? Jodia an nou fè yon ti chita pou nou konprann byen kisa ki sikoloji a e kote li soti. (more…)